OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Hajnówka: „Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka” Numer ogłoszenia w BZP: 229276 – 2015

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej , ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 682 23 80.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ubrań specjalnych – 108 kpl, butów strażackich gumowych – 108 par i rękawic specjalnych – 108 par dla strażaków jednostek OSP Gminy Bielsk Podlaski, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta i Gminy Kleszczele, Gminy Narew, Gminy Narewka, Gminy Orla oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

II.1.5) nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3, 18.83.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.euroregion-pb.pl; www.strazhajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Adres: ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup realizowany w ramach Projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków OSP i PSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: ubranie specjalne 108 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do siwz jako załącznik 1.1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 30
 2. parametry techniczne – 70

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa butów strażackich gumowych dla strażaków OSP i PSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: buty strażackie gumowe 108 par. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączy do siwz jako załącznik 1.2..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 80
 2. okres gwarancji – 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa rękawic specjalnych dla strażaków OSP i PSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: rękawice specjalne 108 par. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączy do siwz jako załącznik 1.3..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 70

2. parametry techniczne – 30

SIWZ – Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

Załącznik nr 1.1 opis przedmiotu zamówienia – ubrania specjalne

Załącznik nr 1.2 opis przedmiotu zamówienia – buty strażackie gumowe

Załącznik nr 1.3 opis przedmiotu zamówienia – rekawice specjalne

Załącznik nr 2.1 formularz oferty – ubrania specjalne

Załącznik nr 2.2 formularz oferty – buty strażackie gumowe

Załącznik nr 2.3 formularz oferty – rękawice specjalne

Załącznik nr 3 oswiadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 4 oswiadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik nr 5 lista podmiotów

Załącznik nr 6 projekt umowy