Statut

STATUT
„EUROREGIONU PUSZCZA BIAŁOWIESKA”


Euroregion „Puszcza Białowieska” tworzy podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów w Republice Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata kompleks lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej.

§ 1
Postanowienia ogólne :

1. Statut Euroregionu nie narusza ustawodawstwa wewnętrznego Stron i nie obdarza szczególnym pełnomocnictwem członków umowy.
2. Euroregion jest dobrowolną wspólnotą jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś, których porozumienie służy ich wzajemnej współpracy.
3. Współpraca w ramach Euroregionu jest nastawiona na zharmonizowanie działań zgodnie z celami wymienionymi w § 2 Statutu.
4. Strony umowy zgodnie ustalają przedsięwzięcia i projekty o zasięgu ponadgranicznym zmierzające do realizacji założonych celów.
5. Euroregion nie posiada osobowości prawnej.W swojej działalności gospodarczej wykorzystuje konta i subkonta członków umowy zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron.
6. Euroregion może używać symboli, blankietów i innych znaków wypracowanych w terminie późniejszym.

§ 2
Cele i płaszczyzny współpracy Euroregionu.

Celem współpracy w Euroregionie jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do wspierania rozwoju gospodarczego, zbliżania jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy oraz podejmowanie wspólnych działań a w szczególności w zakresie :
1. ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w ramach Euroregionu;
2. zbliżenia narodów obu państw na podstawie zachowania korzystnego środowiska dla życia przyszłych pokoleń;
3. zachowanie w Europie unikalnego kompleksu przyrodniczego w znaczącej mierze wpływającego na klimat kontynentu, którym jest Puszcza Białowieska;
4. podnoszenie poziomu życia mieszkańców Euroregionu drogą pozyskiwania inwestycji i realizacji transgranicznych programów gospodarczych;
5. współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, sportowych, środowisk młodzieżowych, a w szczególności tych jej form, które sprzyjają lepszemu wzajemnemu poznaniu społeczności zamieszkujących regiony przygraniczne;
6. tworzenie pomostu pomiędzy krajami ułatwiającego współpracę gospodarczą;
7. zagospodarowanie przestrzenne obszarów przygranicznych, w tym rozbudowę infrastruktury transgranicznej;
8. utrzymanie oraz dążenie do poprawy stanu zasobu środowiska naturalnego a także poprawę gospodarki odpadami komunalnymi;
9. współpracę w zakresie zapobiegania i likwidacji następstw klęsk żywiołowych i stanów zagrożenia;
10. utworzenia nowoczesnego, jednolitego systemu utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych.

§ 3
Władze Euroregionu

1. Organami Euroregionu są :
2. Rada Euroregionu
3. Sekretariat Euroregionu

§ 4
Rada Euroregionu

1. Rada Euroregionu jest najwyższym organem Euroregionu;
2. Radę Euroregionu tworzy dziesięciu członków, po pięciu przedstawicieli z każdej ze stron;
3. Jednostki samorządowe wchodzące w skład Euroregionu dokonują wyboru członków Rady osobno każdej ze stron. Jednostki samorządowe każdej ze stron mogą ustalić wewnętrzne zasady wyboru członków Rady;
4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w dowolnym okresie przez stronę, która go delegowała po uprzednim zawiadomieniu Przewodniczącego Rady. Na miejsce odwołanego członka Rady, strona w okresie jednego miesiąca deleguje nowego przedstawiciela;
5. Rada Euroregionu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, przy respektowaniu zasady rozdziału funkcji między obie strony oraz przemienność ich kadencji. Jeżeli nie będzie postanowione inaczej, pierwszy przewodniczący zostanie wybrany losowo ( jeden kandydat z każdej strony). Przewodniczący kieruje pracami Rady;
6. Kadencja przedstawicieli w Radzie Euroregionu odpowiada kadencji organów samorządu terytorialnego delegujących członków z każdej ze stron. Strony informują się wzajemnie o delegowaniu swych przedstawicieli;
7. Zwyczajne posiedzenia Rady Euroregionu odbywają się co najmniej 2 razy w roku i są otwarte, jeżeli Rada nie postanowi inaczej;
8. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Euroregionu może być zwołane w każdym czasie na wniosek co najmniej 3 członków Rady;
9. Posiedzenie zwyczajne Rady zwołuje Sekretariat Euroregionu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady;
10.W posiedzeniach Rady i jej pracach, z prawem głosu doradczego, mogą brać udział zaproszeni przedstawiciele władz państwowych Stron oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych;
11. Do zadań Rady należy:
1) uchwalanie regulaminu Rady, Sekretariatu i Biur Krajowych;
2) ustalanie wysokości składek członkowskich dla każdej ze stron i źródeł finansowania pracy Sekretariatu;
3) uchwalania budżetu Euroregionu;
4) reprezentowanie Euroregionu na zewnątrz;
5) omawianie i zatwierdzanie wspólnych projektów współpracy prowadzonej w ramach Euroregionu;
6) powoływanie stałych i czasowych grup roboczych do realizacji określonych zadań w wybranych dziedzinach współpracy oraz uchwalanie regulaminu ich pracy;
7) przyjmowanie nowych członków.
12. Wszystkie uchwały Rady podejmowane są na zasadzie konsensusu stron przy obecności minimum trzech członków każdej ze stron.

§ 5
Sekretariat Euroregionu

1. Sekretariat jest organem wykonawczym Euroregionu.
2. Siedzibą Sekretariatu jest miasto Hajnówka.
3. Sekretariat tworzy Sekretarz i jego zastępca, przy czym Sekretarz jest ze strony polskiej, a jego zastępca ze strony białoruskiej.
4. Każda ze Stron w razie konieczności może prowadzić na swoim terenie Biuro Krajowe Sekretariatu. Kierownikiem Biura jest Sekretarz lub jego zastępca.
5. Strona polska powołuje Biuro Krajowe przy Sekretariacie Euroregionu. Krajowe Biura Sekretariatu nie są wzajemnie podporządkowane i spełniają funkcję koordynacyjne i administracyjne dla każdej ze stron.
6. Działanie Biur Krajowych jest wewnętrzną sprawą każdej ze Stron, która dla realizacji swojej działalności zapewnia warunki funkcjonowania biura.
7. Członkowie Sekretariatu uczestniczą w pracach Rady Euroregionu. Sekretariat odbywa robocze posiedzenia w zależności od potrzeb.
8. Do zadań Sekretariatu należy :
– przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz innych opracowań dotyczących wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy w tłumaczeniu na języki stron;
– wypełnianie funkcji związanych z administrowaniem i realizacją zadań finansowych;
– prezentowanie Euroregionu na zewnątrz;
– zwoływanie posiedzeń Euroregionu;
– zabezpieczenie realizacji postanowień Rady;
– koordynacja działalności Stron Euroregionu.

§ 6
Finansowanie i majątek

1. Finansowanie działalności Euroregionu w zakresie niezbędnych dla realizacji jego celów i zadań zapewnia każda ze Stron.
2. Majątek Euroregionu powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z dotacji,
c. z darowizn,
d. z działalności gospodarczej,
e. z innych źródeł.
3. Środki finansowe na działalność Euroregionu są gromadzone na niezależnych kontach każdej ze stron.
4. Euroregion może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej zostaje przeznaczony w całości na realizację jego statutowych celów.
5. O sposobie finansowania zadań wspólnych decyduje Rada Euroregionu. Podstawą uchwały jest plan finansowy opracowany na podstawie zadeklarowanych przez Strony środków i otrzymanych środków zewnętrznych.
6. O sposobie podziału środków na projekty krajowe decyduje Strona pozyskująca środki.
7. Gospodarka finansowa Euroregionu jest jawna dla wszystkich sygnatariuszy umowy.
8. Funkcjonowanie Biura Krajowego Sekretariatu jest finansowane przez Stronę, która to Biuro utworzyła zgodnie z § 5 pkt 4.

§ 7
Rozwiązywanie sporów

1. Wszystkie spory, które mogą powstać między Stronami będą rozstrzygane drogą rokowań między członkami umowy.
2. W razie gdyby strony nie doszły do zgody, spór należy rozwiązać zgodnie z obowiązującym w danym czasie prawem międzynarodowym.

§ 8
Rozwiązanie Euroregionu

1. Euroregion rozwiązuje się, jeżeli wszyscy członkowie jednej ze stron pisemnie oznajmią dobrowolne zakończenie swego członkostw.
2. O zamiarze wystąpienia Strona powiadamia Radę Euroregionu co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem wystąpienia.
3. O sposobie likwidacji Euroregionu i zaspokojeniu wszystkich zobowiązań decyduje Rada Euroregionu zgodnie ze Statutem zrzeszenia w momencie likwidacji i obowiązującym międzynarodowym prawem i prawem Stron.

Dodaj komentarz