STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Rej. St. B-3

Tekst z naniesionymi zmianami w dniu 25 marca 2013 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art.1

Niniejszy Statut jest statutem STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU PUSZCZA BIAŁOWIESKA zwanego w dalszej części STOWARZYSZENIEM.

Art.2

Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w ustawach: Prawo o Stowarzyszeniach, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz innych przepisach prawa polskiego i niniejszym statucie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art.3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu inicjowanie i kreowanie zdarzeń społeczno-gospodarczych, mobilizowanie i koncentrowanie działań marketingowych, promocyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania na terenie członków Stowarzyszenia.

Art.4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Hajnówka.

Art.5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Art.6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar członków Stowarzyszenia. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Art.7

Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.

Art.8

Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci, ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

Art.9

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz:

 1. Aktywizacji gospodarczej regionu i poprawy poziomu życia mieszkańców.

 2. Ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

 3. Rozwoju rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw ekologicznych i produkcji zdrowej żywności.

 4. Budowy zintegrowanego systemu zagospodarowania turystycznego regionu oraz rozwoju usług turystycznych i agroturystycznych.

 5. Promocji regionu oraz zachowania wartości przyrodniczych i kulturowych regionu.

 6. Rozwijania wszechstronnej, wzajemnej korzystnej współpracy transgranicznej z sąsiednimi rejonami Republiki Białoruś w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska.

 7. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (z szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

 8. Aktywizacji społecznej regionu w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działalności charytatywnej;

 3. działalności na rzecz mniejszości narodowych;

 4. ochrony i promocji zdrowia;

 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 7. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 11. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym zabytków archeologicznych i architektonicznych;

 13. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 14. ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego;

 15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 17. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

 18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 19. promocji i organizacji wolontariatu;

 20. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Art. 10

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Podejmowanie przedsięwzięć mających znaczenie dla stowarzyszonych jednostek.

 2. Organizowanie dyskusji, odczytów, zebrań, sympozjów i konkursów.

 3. Współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia.

 4. Współpracę z osobami fizycznymi, szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, instytucjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej.

 5. Prowadzenie studiów i badań naukowych.

 6. Wykonywanie ekspertyz projektów i usług doradczych w zakresie inwestycji gospodarczych i kapitałowych, finansów, ekonomii, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, doradztwa i obsługi prawnej.

 7. Pośrednictwo w udzielaniu poręczeń i gwarancji kredytowych, zabieganie o środki finansowe w instytucjach finansowych, fundacjach i organizacjach finansowych w kraju i zagranicą.

 8. Przedkładanie władzom rządowym i samorządowym wniosków, postulatów, wystąpień oraz projektów ustaw wynikających z działalności Stowarzyszenia.

 9. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i sportową.

 10. Prowadzenie innych działań statutowych między innymi poprzez finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych.

Art.11

Stowarzyszenie wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. skreślono drugie zdanie

Art.12

1. Dla prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może organizować biuro i zatrudniać pracowników.

2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Biuro i ustala regulamin jego działania.

3. Biurem kieruje Dyrektor Biura.

4. Prezes Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia zatrudnia i zwalnia pracowników Biura.

5. Prezes Stowarzyszenia w celu realizacji celów i zadań może powoływać ekspertów. Ich praca nosi charakter doradczy i współpracują oni ściśle z Biurem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

Art.13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego w regionie Puszczy Białowieskiej. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest przedstawienie przez Radę samorządu terytorialnego uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i akceptacji statutu. Radę samorządu terytorialnego reprezentują wyznaczeni przedstawiciele. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, nie dotyczy członków założycieli.

2. W Stowarzyszeniu mogą być również członkowie honorowi:

a) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla rozwoju i promocji regionu Puszczy Białowieskiej.

b) Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

Art.14

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. przez swoich przedstawicieli brać udział w obradach i głosowa­niach Stowarzyszenia,

 2. przedstawiać wnioski i stanowiska na posiedzeniach Walnego Zgromadze­nia Członków,

 3. korzystać z urządzeń technicznych będących w dyspozycji Stowarzyszenia oraz konsultacji i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.

Art.15

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Stosować się do statutu, przyjętych regulaminów oraz prawnie podjętych postanowień organów Stowarzyszenia.

 2. Udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w przeprowadzaniu zadań na swoim obszarze.

 3. Popierać działalność Stowarzyszenia.

 4. Uiszczać składki członkowskie.

Art.16

Członek Walnego Zgromadzenia Członków może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wymaga rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

Art.17

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Zgromadzeniem”, które jest organem stanowiącym.

 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 3. Komisja Rewizyjna, która jest organem Kontrolnym Stowarzyszenia.

Art.18

W skład Zgromadzenia wchodzą z urzędu przewodniczący rad oraz burmistrzowie, wójtowie i starostowie jednostek samorządowych członków stowarzyszenia. Za zgodą właściwej rady, samorząd może być reprezentowany w Zgromadzeniu przez inne osoby.

Art.19

 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzysze­nia, a w razie przeszkody jego Zastępca. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia powinny być zwoływane nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Prezes Zarządu z inicjatywy Zarządu lub co najmniej 1/5 przedstawicieli Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 2. Po upływie kadencji pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Prezes Zarządu poprzedniej kadencji lub jego Zastępca.

Art.20

O zwołaniu zwyczajnego posiedzenia przedstawiciele członków Stowarzyszenia powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad. Jednocześnie przedstawiciele powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

Art.21

Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół sporządza się w toku posiedzenia. Na następnym posiedzeniu protokół winien być przedstawiony i przyjęty przez Zgromadzenie.

Art.22

1. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne gdy uczestniczy w nim przynajmniej 50% przedstawicieli.

2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną ilością głosów.

3. Uchwały Zgromadzenia mogą być podejmowane wg następującej procedury obiegowej:

a) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska może wszcząć procedurę obiegową, jeżeli zaistnieje potrzeba podjęcia uchwały przed następnym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Prezes Zarządu za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia przesyła pocztą elektroniczną, faxem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru projekt uchwały wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia. Członkowie Walnego Zgromadzenia powinni potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu otrzymanie dokumentów. W ciągu 10 dni roboczych od momentu przesłania propozycji przez Biuro Stowarzyszenia członkowie powinni zgłosić pisemną odpowiedź.

b) W przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu dotyczącego procedury lub projektu uchwały, sprawa zostaje umieszczona w porządku obrad następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członek Walnego Zgromadzenia może w każdej chwili wycofać swój sprzeciw.

c) Uchwała zostaje uznana za przyjętą, jeśli nie zostanie zgłoszony pisemny sprzeciw w ciągu 10 dni roboczych.

d) Po upływie terminu określonego w lit. „c” Biuro Stowarzyszenia informuje wszystkich członków Walnego Zgromadzenia o przyjęciu uchwały lub zgłoszonych komentarzach.

Art.23

Każdy przedstawiciel w Zgromadzeniu posiada jeden głos stanowiący.

Art.24

Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Zgromadzenia oraz jego obrad określa regulamin Zgromadzenia, uchwalony przez Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Art.25

Zgromadzenie może podołać ze swego grona komisje problemowe do załatwiania poszczególnych spraw.

Art.26

Zgromadzenie na czas obrad wybiera ze swego grona Przewodniczą­cego Zgromadzenia i protokolanta.

Art.27

Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian,

2. ustanowienie Regulaminów Zgromadzenia, Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia,

3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń i fundacji oraz podejmowania działalności gospodarczej.

5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Stowarzyszenia,

6. zbywanie, nabywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia,

7. ustalanie budżetu Stowarzyszenia oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane,

8. przyjmowanie na rzecz Stowarzyszenia zapisów i darowizn,

9. stanowienie w sprawach o zaciąganiu pożyczek,

10. udzielanie upoważnień do podpisywania dokumentów, mocą których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania,

11. podejmowanie uchwał co do rozwiązania Stowarzyszenia”.

 

Art.28

1. Zgromadzenie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisję Rewizyjną powołuje Zgromadzenie spośród swoich członków.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani pracownicy Stowarzyszenia i członkowie Zarządu.

 

Art.29

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

2. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.

3. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie roczne Zgromadzeniu do 21 marca roku następnego, przesyłając jednocześnie odpis Zarządowi.

Art.30

Przewodniczący Zgromadzenia przewodniczy jego obradom.

Art.31 Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

– prezes

– wiceprezes

– skarbnik

– sekretarz

– od siedmiu do jedenastu członków.

 
Art.32

1. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie.

2. Przy wyborze poszczególnych członków Zarządu głosuje się na każdą kandydaturę oddzielnie. Członków Zarządu powołanych spoza grona przedstawicieli w Zgromadzeniu nie może być więcej niż dwóch.

3. Szczegółowe zasady i tryb wyborów Zarządu określa Zgromadzenie.

Art.33

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

2. prowadzenie całości spraw Stowarzyszenia oraz kierowanie administracją Stowarzyszenia.

3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zasady niniejszego Statutu,

4. skreślono,

5. sporządzanie preliminarzy budżetu Stowarzyszenia, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych bilansów Stowarzyszenia,

6. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia,

7. nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie Zakładowego Planu Kont,

8. przygotowanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenia Zgromadzenia,

9.udzielanie pełnomocnictw upoważniających do występowania w imieniu Stowarzyszenia oraz do podpisywania innych dokumentów”.

Art.34

Zarząd co roku składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności.

Art.35

1. Prezes Stowarzyszenia:

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

b) prowadzi w interesie Stowarzyszenia korespondencję i podpisu­je pisma, dokumenty, ogłoszenia.

2. Do prawomocności dokumentu, mocą którego Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, potrzeba obok podpisu prezesa lub wiceprezesa także podpisu jednego członka Zarządu.

Art.36

Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa cztery lata równolegle do kadencji rad gmin.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art.37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi odrębną księgowość.

Art.38

Dochody z majątku Stowarzyszenia powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Stowarzyszenia.

Art.39 zmieniono

Przychodami Stowarzyszenia są:

a) składki członków Stowarzyszenia,

b) dotacje, darowizny, zapisy,

c) wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży majątku Stowarzyszenia

d) wpływy z ofiarności publicznej.

Art.40

1. Wysokość składek członkowskich i terminy ich płatności ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

2. Za podstawę wymiaru świadczeń przyjmuje się liczbę mieszkańców poszczególnych gmin. Inne jednostki samorządu terytorialnego płacą średnią wysokość składki wszystkich gmin.

Art.41

1. Zarząd Stowarzyszenia układa preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.

2. Projekt preliminarza budżetowego winien być przesłany przedstawicielom w Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.

Art.42

Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowe­go Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wszelkich innych przychodów i wydatków.

Art.43

Za zaciągnięte zobowiązania wobec osób trzecich Stowarzyszenie odpowiada całym swoim majątkiem, natomiast członkowie Stowarzyszenia do wysokości sumy świadczeń, których jeszcze nie wpłacili.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany w składzie i rozwiązywanie

Stowarzyszenia

Art.44

O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

Art.45

Z wnioskiem o przystąpienie do Stowarzyszenia występuje Rada samorządu terytorialnego.

Art.46

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

l. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

2. wykluczenia ze Stowarzyszenia,

3. likwidacji gminy – członka Stowarzyszenia,

4. rozwiązania Stowarzyszenia.

Art.47

Zamiar wystąpienia powinien zostać oznajmiony Stowarzyszeniu najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia.

Art.48

1. Zamiar usunięcia członka ze Stowarzyszenia należy oznajmić członkowi najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia.

2. Usunięcie może nastąpić w razie:

a) udowodnienia działania na szkodę Stowarzyszenia,

b) nie uiszczenia obowiązkowych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Stowarzy­szeniu, a zwłaszcza do postanowień statutu.

3. O usunięciu członka ze Stowarzyszenia stanowi Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.

Art.49

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

l. wskutek zgodnych uchwał wszystkich członków założycieli Stowarzyszenia,

2. na skutek uchwały Zgromadzenia.

Art.50

W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

Art.51

1. Właściwą władzą nadzorczą nad Stowarzyszeniem jest Wojewoda Podlaski.

2. Uprawnienia i obowiązki władzy nadzorczej określone są w prze­pisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach i innych przepisach prawa.

Art.52

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Art.53

Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Dodaj komentarz