Umowa założycielska

UMOWA o utworzeniu międzynarodowego
zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą
„EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA”
zawarta dnia 25 maja 2002 roku w Hajnówce

Pomiędzy:

Powiatem Hajnowskim reprezentowanym przez:

a) Pietroczuka Włodzimierza

b) Rygorowicz Olgę

Gminą Miejską Hajnówka reprezentowaną przez:

a} Ochryciuka Anatola

b) Saczko Eugeniusza

Gminą i Miastem Kleszczele reprezentowanym przez:

a) Sielickiego Aleksandra

b) Borona Grzegorza

Gminą Białowieża reprezentowaną przez:

a) Kujawiaka Stanisława

b) Wołkowyckiego Włodzimierza

Gminą Czeremcha reprezentowaną przez:

a) Wróblewskiego Michała

b) Smyk Sergiusza

Gminą Czyże reprezentowaną przez:

a) Mackiewicza Grzegorza

b) Moroz Michała

Gminą Dubicze Cerkiewne reprezentowaną przez:

a) Pawłowskiego Anatola

b) Surel Jana

Gminą Wiejską Hajnówka reprezentowaną przez:

a) Rygorowicz Olgę

b) Grygoruka Jana

Gminą Narew reprezentowaną przez:

a) Sadowskiego Jakuba

b) Kondraciuka Mikołaja

Gminą Narewka reprezentowaną przez:

a) Pawilcza Mikołaja

b) Romanczuka Sergiusza

w Rzeczypospolitej Polskiej, a:

Kamienieckim Rejonem reprezentowanym przez:

a) Macukę Włodzimierza Aleksandrowicza

b) Stasiuk Ninę Daniłowną

Prużańskim Rejonem reprezentowanym przez:

a) Jurkiewicza Aleksandra Iwanowicza

b) Zamkowicza Eugeniusza Iwanowicza

Swisłoczskim Rejonem reprezentowanym przez:

a) Krupicę Jana Semenowicza

b) Tarnowskiego Edwarda Stanisławowicza

w Republice Białoruś

PREAMBUŁA

Strony umowy wyrażając wolę stworzenia podstaw do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów w republice Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata kompleks lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej postanawiają utworzyć międzynarodowe zrzeszenie społeczności lokalnych „EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA”.

§ 1

Celem stworzenia Euroregionu na terenie transgranicznego obiektu przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska, jest stworzenie warunków dla lepszej koordynacji wspólnych działań władz i uspołecznienia w dziedzinie samorządów i społeczności lokalnych:

1. Ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w ramach Euroregionu;

2. Transgranicznej ekologicznej i kulturalnej turystyki na terytorium Euroregionu;/p>

3. Społeczno – gospodarczej, kulturalnej i naukowo – oświatowej współpracy na przygranicznych terytoriach Stron;

4. Zbliżenia narodów obu państw przy zachowaniu korzystnego środowiska dla życia przyszłych pokoleń;

5. Zachowania w Europie unikalnego kompleksu przyrodniczego Puszczy Białowieskiej w znaczącej mierze wpływającego na klimat kontynentu.

§ 2

1. W chwili podpisania umowy „Euroregion Puszcza Białowieska” obejmuje:

 

 • ze strony polskiej terytorium Powiatu Hajnowskiego; 

   

 • ze strony białoruskiej terytorium Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego, ¦wisłockiego. 

  2. Siedzibą zrzeszenia jest miasto Hajnówka.

  3. Przyjęcie nowych członków i zmiana siedziby władz uregulowana jest w statucie.

  § 3

  1. Strony umowy deklarują wolę uzgadniania i uchwalania przedsięwzięć i projektów o zasięgu ponadgranicznym na płaszczyĽnie partnerskiej w oparciu o obowiązujące prawo obu Stron i w porozumieniu z kompetentnymi organami administracyjnymi.

  2. Strony umowy przyjmują treść statutu zrzeszenia stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

  § 4

  Zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli umawiających się Stron.

  § 5

  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

  § 6

  1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jednym w języku polskim i jednym w języku rosyjskim, przy czym teksty umowy mają jednakową moc.

  2. Egzemplarz umowy w języku polskim będzie przechowywany w biurze Sekretariatu Euroregionu Strony polskiej, zaś Egzemplarz umowy w języku rosyjskim będzie przechowywany w biurze Sekretariatu Euroregionu Strony białoruskiej.

  Strona Polska

  Powiat Hajnowski

  1. Pietroczuk Włodzimierz

  2. Rygorowicz Olga

  Gmina Miejska Hajnówka 

  1. Ochryciuk Anatol

  2. Saczko Eugeniusz

  Gmina i Miasto Kleszczele

  1. Sielicki Aleksander

  2. Borona Grzegorz

  Gmina Białowieża

  1. Kujawiak Stanisław

  2. Wołkowycki Włodzimierz

  Gmina Czeremcha

  1. Wróblewski Michał

  2. Smyk Sergiusz

  Gmina Czyże

  1. Mackiewicz Grzegorz

  2. Moroz Michał

  Gmina Dubicze Cerkiewne

  1. Pawłowski Anatol

  2. Surel Jan

  Gmina Wiejska Hajnówka

  1. Rygorowicz Olga

  2. Grygoruk Jan

  Gmina Narew

  1. Sadowski Jakub

  2. Kondraciuk Mikołaj

  Gmina Narewka

  1. Pawilcz Mikołaj

  2. Romanczuk Sergiusz

  Strona Białoruska

  Rejon Kamieniec

  1. Macuka Włodzimierz Aleksandrowicz

  2. Stasiuk Nina Daniłowna

  Rejon Prużany

  1. Jurkiewicz Aleksander Iwanowicz

  2. Zamkowicz Eugeniusz Iwanowicz

  Rejon Swisłocz

  1. Krupica Jan Semenowicz

  2. Tarnowski Edward Stanisławowicz

Dodaj komentarz