„Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce,

partnerem są Gminy wiejskie: Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Czyże, Narew, Narewka, Orla, miejsko-wiejska Kleszczele oraz miejska Hajnówka,

realizatorem są Ośrodki Pomocy Społecznej w: Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, Czyżach, Narwi, Narewce, Orli, Kleszczelach i Hajnówce

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 37 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację indywidualnego wsparcia opiekuńczego w miejscu zamieszkania, z gmin z obszaru Działania Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska tj. Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Czyże, Narew, Narewka, Orla, miejsko-wiejskiej Kleszczele oraz miejskiej Hajnówka.

Główne zadania w ramach projektu:

a) wsparcie indywidualne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

            –  z zakresu pracy socjalnej

            – fizjoterapeuty

            – psychologa

            – indywidualnej konsultacji lekarza specjalisty

b) zasiłek i pomoc w naturze: zasiłki celowe lub specjalne zasiłki celowe dla osób niesamodzielnych

pomoc rzeczowo/materialna

c) świadczenie usług opiekuńczych przez wykwalifikowane opiekunki w miejscu zamieszkania

Projekt trwa od 2 listopada 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Wartość całkowita projektu wynosi 815 387,50  zł

Dofinansowanie z UE wynosi 773 984,50 zł

Projekt pn. „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójność Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

załącznik nr 4 – dostępny w OPS zgodnie z miejscem zamieszkania