RODO

Inspektor Ochrony Danych – Anna Predko-Maliszewska iod@neasystem.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z siedzibą 17-200 Hajnówka, Parkowa 3;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych odbywa się poprzez email: iod@neasystem.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  • realizacji zawartych umów art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane drogą mailową i telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, baki, operatorzy pocztowi, obsługa informatyczna, dostawca usług hostingu poczty.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku, udzielenie doradztwa, uzyskanie wsparcia, zawarcie umowy.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.