Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka

Liderem projektu jest Gmina Narewka, partnerem Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności życiowej 20 mieszkańców (16K, 4M) z terenu Gminy Narewka zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób starszych, z niepełnosprawnością, poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizacyjnych i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Lewkowie Starym w okresie trwania projektu.

Działalność placówki i opieka w niej świadczona aktywizuje osoby niesamodzielnie społecznie. Zakres działalności Dziennego Domu Pomocy, oprócz towarzystwa innych osób pomoże zorganizować czas w ciągu dnia, zaspokoić potrzeby towarzyskie i kulturalne, dbać o kondycje fizyczną i psychiczną. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie 8 godzinna opieka od poniedziałku do piątku, oferowana będzie podstawowa opieka pielęgniarska, jak również indywidualne wsparcie psychologa i fizjoterapeuty oraz warsztaty aktywizujące.

Projekt trwa od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

Wartość całkowita projektu wynosi 467 212,50  zł

Dofinansowanie z UE wynosi 425 962,50 zł

Projekt pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka”, realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności.