Nie jesteś sam!

Liderem projektu jest Gmina Czyże, partnerem Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 12 osób (8K,4M) potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, z niepełnosprawnościami poprzez realizację usług opiekuńczo – aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie w okresie trwania projektu.

Działalność placówki i opieka w niej świadczona aktywizuje osoby niesamodzielnie społecznie. Zakres działalności Dziennego Domu Pomocy, oprócz towarzystwa innych osób pomoże zorganizować czas w ciągu dnia, zaspokoić potrzeby towarzyskie i kulturalne, dbać o kondycje fizyczną i psychiczną. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie 8 godzinna opieka od poniedziałku do piątku, oferowana będzie podstawowa opieka pielęgniarska, jak również indywidualne wsparcie psychologa i fizjoterapeuty oraz warsztaty aktywizujące.

Projekt trwa od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Wartość całkowita projektu wynosi 428 070,00 zł

Dofinansowanie z UE wynosi 406 570,00 zł

Projekt pn. „Nie jesteś sam!”, realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności.