„Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla”„Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla” –Jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców gminy Orla – 15 osób starszych, niesamodzielnych, którym zapewnione będzie kompleksowe wsparcie opiekuńcze. Zakres usług obejmuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, pomoc w kontakcie z pracownikami służby zdrowia, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych oraz podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy zostaną objęci poradnictwem w zakresie pomocy socjalnej i psychologicznej oraz wsparciem fizjoterapeuty. Ponadto, w ramach projektu 3 osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły wziąć udział w szkoleniu na asystenta osoby zależnej/niesamodzielnej z modułem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki czemu będą mogły pracować na rzecz osób niesamodzielnych.
Liderem projektu jest – Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, partnerem   Gmina Orla, a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy w Orli, realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności.
Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 268 112,50 zł, z czego 254 212,50 zł wynosi dofinansowanie.
Czas realizacji projektu od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.