„Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora”

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Orli

W dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Orli w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Orli – rozwój usług senioralnych i zdrowotnych dla seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie Typu projektu nr 1 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej.

Dzienny Dom Pomocy w Orli mieści się w budynku dawnego ośrodka zdrowia przy ulicy Bielskiej 8. W otwarciu Dziennego Domu Pomocy wzięli udział wójt gminy Orla Leon Pawluczuk, pracownicy urzędu gminy oraz GOPS, duchowni, przewodniczący rady gminy, Stanisław Derehajło, mieszkańcy gminy, a także Seniorzy, którzy już od 1.09 br. będą objęci wsparciem. Budynek DDP w Orli został wyświęcony przez ks. Mitrata Sławomira Chwojko – Proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Św. Archanioła Michała w Orli oraz ks. Prałata Zbigniewa Karolaka – Proboszcza Parafii Opatrzności Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.

Seniorom w ramach projektu zapewnione będzie:

 • Indywidualne wsparcie z zakresu pracy socjalnej
 • Opieka wykwalifikowanych opiekunek
 • Opieka pielęgniarska
 • Bezpłatne wyżywienie (tj. drugie śniadanie i obiad dwudaniowy)
 • Transport w celu dowiezienia uczestników projektu
 • Formy wsparcia aktywizująco – usprawniające:
 • związane z rozwijaniem zainteresowań oraz poznawaniem możliwości spędzania czasu wolnego
 • Warsztaty/treningi kształtowania kompetencji poznawczych i interpersonalnych
 • Warsztaty/treningi biblioteczne z modułem klubu dyskusyjnego
 • Warsztaty/treningi terapii ruchowej
 • Indywidualne wsparcie specjalistyczne:
 • Indywidualne wsparcie psychologa
 • Indywidualne konsultacje lekarskie
 • Indywidualne wsparcie fizjoterapeuty

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym znajdują się:

 • sala do rehabilitacji,
 • pokój wypoczynkowy,
 • sala do zajęć ruchowych,
 • jadalnia, kuchnia,
 • pomieszczenie biurowe

Zapraszamy do udziału w projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Liderem projektu jest Gmina Orla,

partnerem Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce,

realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności życiowej 15 mieszkańców [12K/5M] z terenu gminy Orla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób starszych z niepełnosprawnością, poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Orli.

Usługi świadczone w ośrodku będą miały na celu pozostawienie ww. os jak najdłużej w miejscu zamieszkania i będą stanowiły istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. Umożliwią osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobiegną odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej oraz dadzą szansę na życie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych i rodzinnych. Zakres działania Dziennego Domu Pomocy będzie bardzo szeroki, oprócz towarzystwa innych osób pensjonariuszom zorganizowany zostanie czas wolny w ciągu dnia, zaspokojone zostaną potrzeby towarzyskie i kulturalne. Zapewniona będzie opieka wykwalifikowanych opiekunek, pielęgniarki, wsparcie psychologiczne i fizjoterapeutyczne. Uczestnikom projektu zostanie zapewniona opieka przez 8 godzin od poniedziałku do piątku.

Projekt trwa od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r.

Wartość całkowita projektu wynosi 624 887,50  zł

Dofinansowanie z UE wynosi 593 167,50 zł

Projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług  społecznych i zdrowotnych dla seniora” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójność Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.