Zapytanie ofertowe SSEPB/EFS109/2019/ZP/2

Zapytanie ofertowe

SSEPB/EFS109/2019/ZP/2

Zamawiający: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. (085) 682 23 80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z siedzibą w Hajnówce przy ulicy Parkowej 3, 17-200 Hajnówka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty, realizowanego w ramach projektu „ŻYĆ SPRAWNIEJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w terminie: do 25.01.2019r.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty w ramach realizowanego projektu, dla 16 osób – zgodnie załączonym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

  1. Warunki udziału w zamówieniu:

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w indywidualnym wsparciu z fizjoterapii
  2. posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji wsparcia fizjoterapeutycznego o tożsamej tematyce.
  1. Zasady wyboru Wykonawcy:

Dla zapewnienia porównywalności otrzymanych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania i ewentualnego uzupełnienia ofert.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl zapisów ustawy Kodeks cywilny,
jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do przyjęcia przedłożonych ofert.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej

przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy – oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający nie wypłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana będzie w terminie 7 dni na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę na koniec miesiąca po przedstawieniu zestawienia z ilości odbytych spotkań indywidualnego wsparcia fizjoterapeutycznego z uczestnikami projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych,
tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

  1. Forma i termin składania ofert:

Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez Wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2019r. do godz. 15:00 w jednej z następujących form:

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 3
– drogą elektroniczną (dokumenty wymagające podpisu Wykonawcy należy przekazać w formie skanu danego dokumentu), wyłącznie w postaci załącznika z podpisem osoby upoważnionej, na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Osoba do kontaktu:

Koordynator: Małgorzata Siegień

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka,
tel. (085) 682 23 80,
e-mail: biuro@euroregion-pb.pl