„Żyć sprawniej”

W dniu 30 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Żyć sprawniej ”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, partnerem Gmina Orla i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny; Działania 9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Projekt zakłada wzrost aktywności życiowej 21 osób z gminy Orla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację indywidualnego wsparcia opiekuńczego dla osób starszych i niesamodzielnych oraz szkolenia na asystenta osób zależnych.
Projekt realizowany będzie przez 12 miesięcy, jego wartość wynosi 198,1 tys. zł, a dofinansowanie 178, 9 tyś. zł.
 
Podpisanie umowy