OGŁOSZENIE KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO

Euroregion Puszcza Białowieska Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Sokólski Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłaszają konkurs naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą:

Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” na lata 2012-2013

Do konkursu mogą przystąpić organizacje, które działają nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata oraz spełniają pozostałe warunku określone w regulaminie konkursu § 1 pkt 2.

 1. Rodzaj zdania oraz zakres rzeczowy określono w regulaminie konkursu § 2 pkt 3.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na mikrodotacje:

  1. Na rok 2012 – 180 000 zł (w tym 120 000 zł przez SSEPB i 60 000 zł przez Fundację „SFL”), w 2013 r. – 270 000 zł (w tym 180 000 zł przez SSEPB i 90 000 zł przez Fundację „SFL”).

 3. Terminy i tryb składania wniosków:

  1. w roku 2012: od 01 sierpnia do 17 września (decyduje data stempla pocztowego), realizacja zadania/projektu maksymalnie do 21.12.2012r.

  2. w roku 2013: od 01 lutego do 18 marca (decyduje data stempla pocztowego), realizacja zadania/projektu maksymalnie do 31.08.2013r.

  3. oferta w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z tożsamą wersją elektroniczną powinna dotrzeć do właściwego biura Operatora Mikrodotacji w ww. terminie, według wzoru załączonego do regulaminu.

  4. Dane teleadresowe Operatorów Mikrodotacji:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 23 80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl, www.euroregion-pb.pl

z powiatów ziemskich: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego oraz powiatów grodzkich Białystok i Łomża.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, pl. Kościuszki 9, 16-100 Sokółka,
tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com, www.sfl.org.pl z powiatów ziemskich: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego
i suwalskiego oraz z powiatu grodzkiego Suwałki.

  1. Do oferty należy dołączyć statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres pożytku publicznego prowadzony przez organizację oraz aktualny wypis z rejestru lub ewidencji.

 1. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze lokalnych organizacji określa § 2 pkt 5 regulaminu konkursu

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu są dostępne w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronach Operatorów Mikrodotacji.

Osoby do kontaktu:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska: Jan Chomczuk tel. 85 682 23 80

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”: Maria Talarczyk tel. 85 711 57 00

Załączniki do pobrania:

Regulamin_konkursu_mikrodotacji

Wniosek_o_przyznanie_mikrodotacji