OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 229276-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Dostawa ubrań specjalnych – 108 kpl, butów strażackich gumowych – 108 par i rękawic specjalnych – 108 par dla strażaków jednostek OSP Gminy Bielsk Podlaski, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta i…
Termin składania ofert: 2015-09-11

Numer ogłoszenia: 235734 – 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229276 – 2015 data 03.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 682 23 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w sekretariacie..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w sekretariacie.

Załączniki do pobrania:

Modyfikacja SIWZ – Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

Modyfikacja Załącznik nr 1.1 opis przedmiotu zamówienia – ubrania specjalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

Opublikowano Przetargi, publiczne, Zamówienia | Otagowano , | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA została wyłączona

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Hajnówka: „Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka” Numer ogłoszenia w BZP: 229276 – 2015

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej , ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 682 23 80.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ubrań specjalnych – 108 kpl, butów strażackich gumowych – 108 par i rękawic specjalnych – 108 par dla strażaków jednostek OSP Gminy Bielsk Podlaski, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta i Gminy Kleszczele, Gminy Narew, Gminy Narewka, Gminy Orla oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

II.1.5) nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3, 18.83.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.euroregion-pb.pl; www.strazhajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Adres: ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup realizowany w ramach Projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków OSP i PSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: ubranie specjalne 108 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do siwz jako załącznik 1.1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 30
 2. parametry techniczne – 70

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa butów strażackich gumowych dla strażaków OSP i PSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: buty strażackie gumowe 108 par. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączy do siwz jako załącznik 1.2..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 80
 2. okres gwarancji – 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa rękawic specjalnych dla strażaków OSP i PSP.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: rękawice specjalne 108 par. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączy do siwz jako załącznik 1.3..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 70

2. parametry techniczne – 30

SIWZ – Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

Załącznik nr 1.1 opis przedmiotu zamówienia – ubrania specjalne

Załącznik nr 1.2 opis przedmiotu zamówienia – buty strażackie gumowe

Załącznik nr 1.3 opis przedmiotu zamówienia – rekawice specjalne

Załącznik nr 2.1 formularz oferty – ubrania specjalne

Załącznik nr 2.2 formularz oferty – buty strażackie gumowe

Załącznik nr 2.3 formularz oferty – rękawice specjalne

Załącznik nr 3 oswiadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 4 oswiadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik nr 5 lista podmiotów

Załącznik nr 6 projekt umowy

Opublikowano Przetargi, publiczne, Zamówienia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Hajnówka: „Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka” Numer ogłoszenia w BZP: 229276 – 2015 została wyłączona

Działaj Lokalnie IX Konkurs 2015

euroregion_logo
DL

ODL: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska rozstrzygnęło Lokalny Konkurs Grantowy. Dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym za złożenie wniosków. Beneficjentom gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

Lp

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Rekomendowana kwota dotacji

Ocena końcowa

1

Gliniane zmagania z historią w tle

Kółko Rolnicze w Orli. Grupa nieformalna EDM

3 650,00

38,25

2

Zadbajmy o zdrowie

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach. Koło Gospodyń Wiejskich w Orzeszkowie.

2 551,00

37,50

3

„Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Rehabilitacja po mastektomii”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM.

5 700,00

36,00

4

Małe i duże Api-podróże

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY

4 800,00

35,75

5

Wiem jak robić dżem – familijne warsztaty powidlarskie w Borysówce

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach. Grupa nieformalna Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Borysówce.

3 366,00

35,00

6

Czarounaja placouka ( Чароўная пляцоўка )– Magiczny plac zabaw

Fundacja Podlasze.

5 700,00

35,00

7

Nie czekamy – działamy jak tajfun

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. Grupa Nieformalna Tajfun.

3 350,00

34,00

8

Lipińska Olimpiada Teatralna

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach. Grupa nieformalna Zakręceni pozytywnie i zaangażowani w rozwój dzieci Podlasianie.

3 349,00

32,20

9

Popularyzowanie wiedzy o zielonej energii w Gminie Białowieża

Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej.

4 652,00

31,40

10

Pora na seniora

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach. Grupa nieformalna 60+

3 012,00

31,25

11

Uszyjmy Naszą Przyszłość

GMINNY OŚRODEK KULTURY. Grupa nieformalna Kreatywna Trójka

2 780,00

30,00

12

PRZENIKANIE POKOLEŃ – seniorzy strażaccy inspiracją młodych.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Hajnówce.

2 850,00

29,50

13

JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ – STRAŻACY w MOCHNATEM NIE TYLKO GASZĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Mochnatem.

2 490,00

29,50

14

„Z SATYRĄ I HUMOREM ZA PAN BRAT…”

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi. Współcześni Tradycjonaliści.

3 500,00

29,00

15

100 lat bieżeństwa

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”.

3 250,00

28,75

16

Reporterzy kultury

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY. Grupa nieformalna. Reporterzy świata.

28,50

17

Wokół Stołu – pilotaż podmiotu ekonomii społecznej

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach/ Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinach.

28,25

18

Kultura na schodach Muzeum

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

28,00

19

DŁUGI STÓŁ” – smakowanie międzykulturowości

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

28,00

20

Design lokalny – rękodzieło uwolnione z zakamarków szafy

Stowarzyszneie Kulturalne „Pocztówka”. Grupa nieformalna Aktywni mieszkańcy.

28,00

21

Nasze koło

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach. Grupa inicjatywna Dobrowoda.

27,80

22

Szkoła ginących rzemiosł

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej. Grupa nieformalna FOLK.

27,25

23

Zarobił jak Zabłocki na mydle.

Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ŻUBR”

26,75

24

Akcja „AKTYWizacja!”

Gminna Biblioteka Publiczna. Nieformalna Grupa Kobiet „W stronę Witowa”

26,50

25

Filmowe KlipAkcje!

Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości.

26,40

26

7.Festiwal Rockowisko Hajnówka 2015

Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL

25,75

27

Białowieskie Prezentacje Artystyczne

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

25,20

28

Na stalowym szlaku – Kolejarz w świecie porównań i przenośni

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport. Grupa nieformalna. Z kolejowego podwórka.

21,50

29

Spotkanie z kulturą mniejszości narodowej – Białoruską oraz kultywowanie dziedzictwa twórczości ludo

Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce.

19,60

RAZEM

55 000,00

pafw_logo

arfwp_logo

Opublikowano Zamówienia | Możliwość komentowania Działaj Lokalnie IX Konkurs 2015 została wyłączona

LOKALNY KONKURS GRANTOWY

euroregion_logo
DL
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” edycja 2015 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Konkurs adresowany jest do:
– organizacji pozarządowych,
– grup nieformalnych,
– inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wszyscy wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach Powiatu Hajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie
od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Regulamin konkursu i formularz wniosku (tylko wersja poglądowa) można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 w Hajnówce lub pobrać ze strony internetowej www.euroregion-pb.pl. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 085/682-23-80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN_DL9_2015_

WNIOSEK_DL_2015

pafw_logo

arfwp_logo

Opublikowano Mikrodotacje, Projekty, publiczne | Otagowano | Możliwość komentowania LOKALNY KONKURS GRANTOWY została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie regulaminu zawierania umów z dnia 08.05.2014r. w sprawie trybu dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO netto.

Postępowanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w związku z realizacją tzw. parasolowego projektu transgranicznego pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.
Szczegóły zapytania w załącznikach.

Zapytanie_audyt_816 WSPÓLNE.

Opublikowano Uncategorized | Otagowano | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zamienniki tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-9140CDN o wydajności 2500 kopii w 4 kolorach: czarny, niebieski, czerwony i żółty
 • Papier ksero A4, gramatura 80g/m2, kolor biały – 10 ryz
 • Segregator A4, szerokość grzbietu 7, 5 cm, mechanizm dźwigowy – 10 sztuk
 • Segregator A4, szerokość grzbietu 5 cm, mechanizm dźwigowy – 5 sztuk

Termin realizacji zamówienia: 27 luty 2015r.

 1. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.
 2. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lutego 2015r. (czwartek), do godziny 15.00, w jednej z następujących form:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
17-200 Hajnówka ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną, wyłącznie w postaci załącznika w formacie pdf, na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

 1. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.\

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Siegień pod nr telefonu: 85/682 23 80

Opublikowano Przetargi, publiczne, Zamówienia | Otagowano , | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe została wyłączona

Zapytanie ofertowe SSEPB/PBU/634/ZP/6

W związku z realizacją projektu pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych z logotypami UE, programu i SSEPB. W skład zamówienia wchodzi:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Biwuar A4 /aktówka/teczka w formacie A4. Rozmiary: orientacyjnie wys. 34, szer. 26, gr. 4,5 cm. Opis: rączka do przenoszenia, szeroka przegroda na dokumenty i kieszeń zamykana na zamek, klips na kartki, usztywniona podkładka pod klipsem umożliwiająca stabilne pisanie, mechanizm ringowy, przegródki na karty, wizytówki oraz na długopisy, kieszonka na np. telefon, drobiazgi, kolor czarny 50 szt. Na przedniej stronie biwuaru powinny znajdować ww. logotypy w wersji jednokolorowej.

 • Druk prezentacji na 100 stronach – 50 eg. na każdej stronie w stopce dokumentu powinny znajdować się ww. kolorowe logotypy oraz informacja o treści jak obok: Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007 – 2013.

2. Termin realizacji zamówienia: 22 października 2014r.

3. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.

4. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2014r., do godziny 15.30, w wybranej przez siebie formie pisemnej:

– osobiście lub listownie na adres: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną: wyłącznie w postaci załącznika z podpisem osoby upoważnionej : e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

5. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.

Z poważaniem,

Małorzata Siegień

Specjalista ds. zamówień publicznych

SSEPBPBU634ZP6-zapytanie SSEPBPBU634ZP6-oferta

Opublikowano Przetargi, publiczne | Otagowano | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe SSEPB/PBU/634/ZP/6 została wyłączona

Zapytanie ofertowe SSEPB/PBU/634/ZP/5

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logotypami wersji jednokolorowej (UE, Programu, SSEPB). W skład zamówienia wchodzi:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Długopis metalowy, wkład w kolorze niebieskim – 50 szt.

 • Kubek porcelanowy z uchem o pojemności 250-350 ml, kolor pomarańczowy – 50 szt.

 • Notes B5 linia/kratka, 60 kartkowy, twarda okładka z miejscem na długopis – 50 szt.

 • Koszulki męskie bawełniane o gramaturze min. 150 g, rozmiary L (20szt.), XL(20 szt.), XXL (10 szt), kolor czerwony – łącznie 50 szt.

 • Czapka polarowa (kolor i rozmiar do uzgodnienia z wykonawcą) – 50 szt.

 • Pendrive o pojemności 8 GB – 50 szt.

2. Termin realizacji zamówienia: 22 października 2014r.

3. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.

4. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2014r., do godziny 15.30, w wybranej przez siebie formie pisemnej:

– osobiście lub listownie na adres: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną, wyłącznie w postaci załącznika z podpisem osoby upoważnionej : e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

5. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.

Z poważaniem,

Małorzata Siegień

Specjalista ds. zamówień publicznych

 Zapytanie SSEPBPBU634ZP5

Opublikowano Projekty, Przetargi | Otagowano | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe SSEPB/PBU/634/ZP/5 została wyłączona

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę oryginalnych tonerów do drukarki HP color LaserJet 2550L, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Oryginalne tonery do drukarki HP color LaserJet 2550L w 4 kolor ach : czarny, niebieski, czerwony i żółty

2. Termin realizacji zamówienia: 22 września 2014r.

3. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.

4. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2014r. (wtorek), do godziny 15.30, w jednej z następujących form:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną, wyłącznie w postaci załącznika, na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

5. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.\

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Siegień pod nr telefonu: 85/682 23 80

Opublikowano Przetargi, publiczne, Zamówienia | Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE została wyłączona