Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka

Liderem projektu jest Gmina Narewka, partnerem Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel główny projektu: jest wzrost samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna 38 osób [32K/6M] z terenu Gminy Narewka potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, z niepełnosprawnością poprzez:

  1. Zwiększenie liczby uczestników w Dziennym Domu Pomocy w Lewkowie Starym z 20 osób do 22 osób (16 K, 6 M).
  2. Działalność Klubu Seniora.
  3. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach pierwszego działania nastąpi wzrost samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna 22 mieszkańców (16 K, 6 M) z terenu Gminy Narewka potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób starszych, z niepełnosprawnością. Działalność placówki i opieka w niej świadczona aktywizuje osoby niesamodzielnie społecznie. Zakres działalności Dziennego Domu Pomocy, oprócz towarzystwa innych osób pomoże zorganizować czas w ciągu dnia, zaspokoić potrzeby towarzyskie i kulturalne, dbać o kondycje fizyczną i psychiczną. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie 8 godzinna opieka od poniedziałku do piątku, oferowana będzie podstawowa opieka pielęgniarska, jak również indywidualne wsparcie psychologa i fizjoterapeuty oraz warsztaty aktywizujące.

W ramach drugiego działania wsparciem objętych będzie 16 mieszkańców poprzez działalność Klubu Seniora, w którym organizowane będą przy wsparciu animatora spotkania, warsztaty, prelekcje i wyjazdy dla osób w dojrzałym wieku. Klub Seniora stworzy możliwości rozwijania zainteresowań, zmotywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy, zostanie zaspokojona potrzeba poczucia własnej wartości.

W ramach trzeciego działania zostanie utworzona wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu. Zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny, który dostępny będzie dla mieszkańców Gminy Narewka. Wypożyczalnia otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia DDP.

Projekt trwa od 1 marca 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 316 496,00  zł

Dofinansowanie z UE wynosi 1 250 196,00 zł


  Projekt pn. „Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójność Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.