,,Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

Rekrutacja uczestników projektu została przedłużona i potrwa do momentu skompletowania wszystkich zgłoszeń.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU wraz z załącznikami należy składać:

  1. osobiście w Biurze Lidera Projektu mieszczącego się w Hajnówce przy ul. Parkowej 3 lub u Partnera Projektu przy ulicy Białowieskiej 1 w Narewce,
  2. wysyłając na adres: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka lub Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka,
  3. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularz zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl oraz sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl,
  4. można dokonać zgłoszenia telefonicznie pod nr: 85/ 682 23 80 oraz 85/682 98 80.

Przy czym konieczne jest niezwłoczne dostarczenie dokumentów w oryginale do Biura Projektu lub do siedziby Partnera Projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DO POBRANIA NA DOLE STRONY !!!

———————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności
społecznej i zawodowej wśród 30 osób (18K/12M) bezrobotnych, powyżej 25 roku życia, biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lu wykluczeniem społecznym z gminy miejskiej Hajnówka oraz gmin wiejskich: Narew, Narewka, Czyże poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym (zatrudnieniowym).

Projekt trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 października 2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 377 791,25 zł

Dofinanasowanie z UE wynosi 358 566,25 zł.

Rekrutacja uczestników trwa od 6 do 30 sierpnia 2019 roku.

Projekt „Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Pliki do pobrania: