„Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”

Zapraszamy do udziału w projekcie. Kryteria obligatoryjne: • Miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich: Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Czyże, Narew, Narewka, Orla, miejsko-wiejskiej Kleszczele oraz miejska Hajnówka• Osoba zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, niesamodzielne Kryteria premiowane: • Kryterium dochodowe• Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie […]