ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę oryginalnych tonerów do drukarki HP color LaserJet 2550L, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

  • Oryginalne tonery do drukarki HP color LaserJet 2550L w 4 kolor ach : czarny, niebieski, czerwony i żółty

2. Termin realizacji zamówienia: 22 września 2014r.

3. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.

4. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2014r. (wtorek), do godziny 15.30, w jednej z następujących form:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną, wyłącznie w postaci załącznika, na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

5. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.\

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Siegień pod nr telefonu: 85/682 23 80