Z WICEMINISTREM O PRZYSZŁOŚCI EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ.


POSIEDZENIE ZARZĄDU FEDERACJI EUROREGIONÓW RP W JASIENICY

W Urzędzie Gminy w Jasienicy w poniedziałek, 20 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło.

Prezes Zarządu Czesław Fiedorowicz przedstawił cele działania FERP oraz skład władz Federacji, następnie rozpoczęła się dyskusja na temat uzgodnienia form współpracy Federacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Rozmawiano na temat współpracy w trakcie przygotowań dokumentów programowych perspektywy finansowej EWT 2014-2020, ustalenia form komunikacji FERP z MIiR i o pożądanych wspólnych działan

iach w sferze współpracy transgranicznej w 2014 roku. Dyskusja nad rolą euroregionów we współpracy transgranicznej i systemie jej finansowania w latach 2014-2020 zakończyła spotkanie z Panem Wiceministrem.

 W dalszej części posiedzenia Zarząd omówił plan pracy Federacji w 2014 roku, sposób funkcjonowania Zarządu oraz wstępny plan finansowy FERP na rok bieżący.

Prezentacja Gminy Jasienica i wybranych polsko-czeskich projektów transgranicznych, przedstawionych przez wójta Jasienicy, prezesa polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński Janusza Pierzynę zakończyła obrady Zarządu Federacji.

Pięcioosobowy Zarząd Federacji tworzą Czesław Fiedorowicz – Prezes Zarząd

u, Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Henryk Makarewicz – Wiceprezes Zarządu, Euroregion Bug, Janusz Pierzyna – Członek Zarządu, Euroregion Śląsk Cieszyński, Krzysztof Soska – Członek Zarządu, Euroregion Pomerania, Bogusław Waksmundzki – Członek Zarządu, Euroregion Tatry. W obradach uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy w Jasienicy Jerzy Czudek oraz dyrektor biura polskiej strony naszego Euroregionu Bogdan Kasperek.

Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej jest zrzeszeniem polskich stowarzyszeń tworzących Euroregiony na granicach Polski. Euroregion Puszcza Białowie

ska jest członkiem Federacji od maja 2013 roku. Jej podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów Euroregionów i społeczności lokalnych zamieszkałych na obszarach przygranicznych. Odnosi się to do uwzględniania przez władze centralne i regionalne roli Euroregionów w realizacji  szeroko rozumianej polskiej polityki rozwoju, a w szczególności w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Inicjatywa utworzenia Federacji uzyskała poparcie Kancelaria Prezydenta RP.

Tekst i zdjęcia: archiwum Urzędu Gminy Jasienica i SRiWR „Olza” w Cieszynie

 

zarzad-ferp-w-jasienicy-2zarzad-ferp-w-jasienicy-4zarzad-ferp-w-jasienicy-6

Skróty i uzupełnienia: Euroregion Puszcza Białowieska