OGŁOSZENIE KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO

fio_logoeuroregionsfl_logo_2013

OGŁOSZENIE

KONKURSU NABORU OFERT

NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłaszają konkurs naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą:

„Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” dofinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje, które działają nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata oraz spełniają pozostałe warunku określone w regulaminie konkursu § 1 pkt 2.

  1. Rodzaj zdania oraz zakres rzeczowy określono w regulaminie konkursu § 2 pkt 3.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na mikrodotacje w 2013 roku:

1)      270 000 zł (w tym 180 000 zł przez SSEPB i 90 000 zł przez Fundację „SFL”).

  1. Termin i tryb składania wniosków:

1)      w roku 2013: od 01 lutego do 18 marca (decyduje data stempla pocztowego), realizacja zadania/projektu – nie wcześniej niż od 15.04.2013 r., maksymalnie do 31.08.2013 r.

2)      oferta w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z tożsamą wersją elektroniczną powinna dotrzeć do właściwego biura Operatora Mikrodotacji w ww. terminie, według wzoru załączonego do regulaminu.

3)      Dane teleadresowe Operatorów Mikrodotacji:

  • Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 23 80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl, www.euroregion-pb.pl, właściwe dla organizacji z powiatów ziemskich: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego oraz powiatów grodzkich Białystok i Łomża.
  • Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, pl. Kościuszki 9, 16-100 Sokółka,
    tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com, www.sfl.org.pl, właściwa dla organizacji z powiatów ziemskich: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego oraz z powiatu grodzkiego Suwałki.

4)      Do oferty należy dołączyć statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres pożytku publicznego prowadzony przez organizację oraz aktualny wypis z rejestru lub ewidencji.

  1. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze lokalnych organizacji określa § 2 pkt 5 regulaminu konkursu.

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu są dostępne w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronach Operatorów Mikrodotacji.

Osoby do kontaktu:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska: Jan Chomczuk tel. 85 682 23 80

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”: Maria Talarczyk tel. 85 711 57 00

Załączniki:

Regulamin konkursu mikrodotacji

Wniosek o przyznanie mikrodotacji

 

Zadanie publiczne pod nazwą Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” zostało dofinansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich