UWAGA !!! Zmiany w Regulaminie konkursu naboru ofert na mikrodotacje w 2013 roku

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje, że w Regulaminie konkursu naboru ofert na mikrodotacje w 2013 roku realizowanego w ramach zadania publicznego „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” wprowadzono poniższe uzupełnienia:

1/ w §2 ust. 5 dodano punkt 2) o brzmieniu jak niżej:

„2) kryteriów strategicznych:

– miejsce rejestracji organizacji: organizacja jest zarejestrowana w miejscowości liczącej: do 25.000 mieszkańców – 2 pkt, od 25.001 do 50.000 – 1 pkt, powyżej 50.001 – 0 pkt.

– przychody organizacji w 2011 roku: do 60.000 zł – 2 pkt, od 60.001 zł do 100.000 zł – 1 pkt, powyżej 100.001 zł – 0 pktRazem maksymalnie 4 punkty.


Maksymalna łączna punktacja: 24 pkt.”

2/ w §2 uzupełniono ust. 7 poprzez wskazanie na wymóg dołączenia do oferty bilansu i rachunku wyników za rok 2011, zaś w przypadku nieprowadzenia przez organizację działalności w 2011 roku oświadczenia o wysokości spodziewanych przychodów w roku 2012.

Dodatkowo stosownym modyfikacjom uległ Wniosek o przyznanie dotacji, Karta oceny formalnej oraz Karta oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:
1/ Regulamin konkursu mikrodotacji 2013
2/ Wniosek o przyznanie mikrodotacji 2013
3/ KARTA OCENY FORMALNEJ FIO 2012 2013
4/ KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 2013 FIO 2012
5/ Zmiany w regulaminie kokursu ofert na mikrodotacje w 2013